Voorwaarden

Bij STARTUPsolutions doen we er alles aan om de door u gedefinieerde doelstellingen te bereiken en u en uw onderneming met een moderne en gebruiksvriendelijke website online te vertegenwoordigen.        
    
Om onze werkrelatie te concretiseren zetten wij hier een paar afspraken op papier, voor het geval er zich onduidelijkheden voordoen.
In onze overeenkomst vindt u geen ingewikkelde juridische of grote termen of passages met verwarrende teksten.

We willen de duidelijkheid bewaren en willen dat u precies weet wat u van onze samenwerking kunt verwachten.

Offerte

 1. Per opdracht zal Startupsolutions een offerte uitbrengen, waarin vermeld zal staan de aangevraagd diensten en de bijhorende kosten. 
 2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3. De prijzen opgegeven in een offerte zijn 20 dagen geldig.
 4. Alle offertes van Startupsolutions zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.
 5. De offerte dient, voor akkoord, door de opdrachtgever te worden getekend en aan Startupsolutions te worden geretourneerd. Enkel na ondertekening van de overeenkomst ontstaat er een daadwekelijke overeenkomst tussen Startupsolutions en de klant.

Startdatum project

 1. We starten aan uw project zodra de eerste aanbetaling ontvangen is (details hierover zijn opgenomen in de overeenkomst). 
 2. De duur van het project wordt vermeld in de overeenkomst die u zult ontvangen samen met de offerte. 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Startupsolutions kan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van derden.
 2. Startupsolutions verplicht zich gedurende een periode van 15 dagen na oplevering van de website eventuele gebreken te herstellen, voor zover het gebreken zijn welke, door toedoen van Startupsolutions, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
 3. De klant dient Startuposolutions binnen de gestelde garantieperiode schriftelijk te informeren over eventuele gebreken.

Facturen

 1. Alle factureren worden opgemaakt inclusief het vereiste BTW-bedrag.
 2. Facturen worden per e-mail verstuurd, tenzij anders door de wederpartij en Startupsolutions is overeengekomen.
 3. U betaalt 50% voor en 50% na de afwerking van een project.
 4. Facturen worden telkens op het einde van de maand doorgestuurd.
 5. Startupsolutions hanteert een standaardbetalingstermijn van 25 dagen na factuurdatum.

Rappels facturen

 1. De eerste herinnering ontvangt u 3 dagen na de vooropgestelde vervaldatum.
 2. De tweede herinnering ontvangt u 1 maand na de verlopen datum. Aan deze herinnering zal een administratieve bedrag van 30 euro erbij gerekend worden. U krijgt hier een week de tijd om de factuur te betalen.
 3. Indien u na de 2de herinnering het bedrag niet binnen de afgesproken tijd betaalt, zullen we uw dossier overdragen aan onze advocaat.
 4. Bij openstaande/achterstallige betalingen, heeft STARTUPsolutions het recht om de toegang tot de website en inhoud te blokkeren.

Onderhoud

 1. Er komt 2,50 euro onderhoudskost bij bij per extra pagina.
 2. Duurovereenkomst: Iedere overeenkomst is 1 jaar geldig en wordt automatisch vernieuwd met de optie om 1 maand om een maand op voorhand op te zeggen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een duurovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden.
 4. Opzegging kan via een brief of via e-mail.

Exclusiviteit ontwerpkredit

 1. We zijn trots op ons werk en behouden ons het recht om de tekst ”webdesign door Startupsolutions” onderaan uw website te plaatsen. Indien u dit niet op uw website vermeld wenst te zien, dan kunnen we deze melding weghalen aan een betaling van 365 euro (éénmalig)

Aansprakelijkheid

 1. Startupsolutions is nooit aansprakelijk voor schade door de inhoud van de website die door u door een derde toegebracht zijn.
 2. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door u aangeleverd wordt aan Startupsolutions is eigendom van wederpartij.
 3. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal, plugins) die door Startupsolutions aangeleverd worden, is en blijft eigendom van Startupsolutions.  U zult altijd de mogelijkheid krijgen dit materiaal volledig over te nemen aan een bepaald tarief.
 4. Startupsolutions is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/ of bestaande merknamen.

Annulering van de overeenkomst

 1. Bij annulering van een lopend project, is Startupsolutions gerechtigd een vergoeding te vorderen van 30% van het resterende bedrag.

Samenwerking verbreken na oplevering van uw website

 1. Indien u de samenwerking met STARTUPsolutions wenst te verbreken, dient dit schriftelijk te gebeuren, ten laatste een maand voordat de jaarovereenkomst verloopt. De website en inhoud is en blijft altijd uw eigen eigendom Dit wilt zeggen dat STARTUPsolutions de website enkel met uw schriftelijke toestemming uw website mag verwijderen.
 2. UITZONDERING: bij openstaande/achterstand betaling, heeft STARTUPsolutions het recht om de toegang tot de website en inhoud te blokkeren.

Afilliatie

U ontvangt een éénmalige aanbrengsvergoeding van 35 euro bij iedere nieuwe klant die via, bij Startupsolutions terecht komt om een website te laten bouwen of te laten vernieuwen.

Vertrouwelijke informatie

 1. STARTUPsolutions belooft zich te houden aan de privacywetgeving, en zal op zijn beurt de gegevens van de klant enkel bewerken of aanpassen met toestemming van de klant.
 2. Deze gegevens mogen enkel met de toestemming van de klant gedeeld worden met een derde.

Contact

Jay startup

Jay

Webdesign, grafisch design & Online Marketing

Contact

Delen