Wat is een vzw en hoe werkt het? Vereniging zonder winstoogmerk

Een vzw, voluit “vereniging zonder winstoogmerk”, is een juridische entiteit die vaak wordt gebruikt voor non-profitorganisaties.

In dit blogartikel gaan we dieper in op de betekenis van een vzw, hoe het werkt en de verschillende aspecten die ermee samenhangen.

We zullen ook de voordelen en nadelen van het oprichten van een vzw bespreken, evenals de verplichtingen en financiële aspecten die komen kijken bij het runnen van een vzw.

Wat is de betekenis van een vzw?

Een vzw is een rechtspersoon zonder winstoogmerk die wordt opgericht om een specifiek doel te dienen.

Het belangrijkste kenmerk van een vzw is dat het geen commerciële activiteiten ontplooit met als doel winst te maken voor de leden of oprichters.

In plaats daarvan richt een vzw zich op het nastreven van maatschappelijke, culturele, wetenschappelijke, religieuze of educatieve doelen.

Is een vzw een vennootschap?

Hoewel een vzw ook een juridische entiteit is, verschilt het in essentie van een vennootschap.

Een vennootschap heeft als doel winst te maken voor de aandeelhouders, terwijl een vzw zich richt op het dienen van het algemeen belang zonder winstoogmerk.

Het belangrijkste verschil tussen beide is dus het doel waarvoor ze worden opgericht.

Is een vzw een onderneming?

Een vzw kan worden beschouwd als een soort onderneming, maar met een ander doel dan winst maken.

Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen het runnen van een vzw en een commercieel bedrijf, is het belangrijkste verschil dat de opbrengsten die door een vzw worden gegenereerd, worden gebruikt om het maatschappelijk doel te financieren in plaats van te worden verdeeld onder de leden.

Is een vzw non-profit?

Ja, een vzw wordt beschouwd als non-profit omdat het geen winstoogmerk heeft. De middelen en inkomsten van een vzw worden gebruikt om het algemeen belang te dienen en niet om winst te maken voor individuen.

Wat is het voordeel van een vzw?

Het oprichten van een vzw heeft verschillende voordelen. Ten eerste geniet een vzw vaak belastingvoordelen, zoals vrijstelling van vennootschapsbelasting en lagere tarieven voor andere belastingen.
Dit kan leiden tot aanzienlijke besparingen voor de organisatie.

Daarnaast geeft een vzw ook geloofwaardigheid en legitimiteit aan de organisatie, wat kan helpen bij het aantrekken van fondsen en samenwerking met andere instellingen.

Waarom een vzw worden?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen ervoor kiezen om een vzw op te richten.
Ten eerste kunnen ze hun passie en interesse inzetten om positieve veranderingen in de maatschappij te bewerkstelligen.
Daarnaast biedt het oprichten van een vzw ook de mogelijkheid om fondsen te werven en samen te werken met andere organisaties om grotere impact te hebben.

Bovendien kunnen mensen door het oprichten van een vzw ook persoonlijke en professionele vaardigheden ontwikkelen.

Wat zijn de nadelen van een vzw?

Hoewel er veel voordelen zijn verbonden aan het oprichten van een vzw, zijn er ook enkele potentiële nadelen waarmee rekening moet worden gehouden.

Een van de belangrijkste nadelen is dat het oprichten en beheren van een vzw administratieve taken met zich meebrengt, zoals boekhouding, rapportage en naleving van wet- en regelgeving.

Daarnaast kan het soms moeilijk zijn om financiering te vinden voor de activiteiten van de vzw, vooral als deze afhankelijk is van donaties en subsidies.

Wat mag een vzw niet doen?

Hoewel een vzw veel vrijheid heeft om haar doelen na te streven, zijn er bepaalde activiteiten die verboden zijn.

Een vzw mag bijvoorbeeld geen commerciële activiteiten ontplooien met als doel winst te maken voor individuen. Daarnaast mag een vzw ook geen politieke partij of vakbond zijn.

Kan iedereen een vzw oprichten?

In principe kan iedereen een vzw oprichten, zolang ze aan bepaalde wettelijke vereisten voldoen. Dit omvat onder andere het hebben van minimaal drie oprichters en het opstellen van statuten die aan bepaalde wettelijke vereisten voldoen.

Het is echter belangrijk op te merken dat het oprichten en beheren van een vzw bepaalde verantwoordelijkheden met zich meebrengt, dus het is belangrijk om zorgvuldig na te denken voordat je deze stap neemt.

Hoe een vzw oprichten?

Het proces van het oprichten van een vzw omvat verschillende stappen. Ten eerste moeten de oprichters samenkomen om de statuten op te stellen, die de regels en procedures zullen bevatten die de werking van de vzw zullen regelen.

Deze statuten moeten vervolgens worden goedgekeurd door de algemene vergadering van de oprichters. Vervolgens moet de oprichtingsakte worden opgesteld en ondertekend door alle oprichters.

Tot slot moet de oprichtingsakte worden ingediend bij de griffie van de rechtbank van koophandel om officieel erkend te worden.

Hoe komt een vzw aan geld?

Een vzw kan op verschillende manieren geld genereren om haar activiteiten te financieren. Een veelvoorkomende manier is door middel van donaties van particulieren, bedrijven of andere organisaties.

Daarnaast kan een vzw ook subsidies ontvangen van overheidsinstanties of andere stichtingen die haar missie ondersteunen.

Andere mogelijke inkomstenbronnen zijn lidmaatschapsbijdragen, verkoop van goederen of diensten, evenementen en fondsenwerving.

Wat gebeurt er met de winst van een vzw?

Een belangrijk principe bij een vzw is dat eventuele winst die wordt gegenereerd niet wordt uitgekeerd aan individuen maar wordt geherinvesteerd in de organisatie om haar doelen verder na te streven.

Dit betekent dat alle inkomsten die niet direct nodig zijn voor de werking of investeringen van de vzw moeten worden besteed aan het algemeen belang dat de organisatie dient.

Wat is het statuut van een vzw?

Het statuut van een vzw bestaat uit de statuten die bij de oprichting worden opgesteld.
Deze statuten bevatten onder andere:
– informatie over de naam en het adres van de vzw,
– haar doelstellingen,
– regels met betrekking tot lidmaatschap en bestuur,
– procedures voor vergaderingen en besluitvorming,
– en andere relevante bepalingen die nodig zijn voor de werking van de organisatie.

Wat zijn de verplichtingen van een vzw?

Een vzw heeft verschillende verplichtingen waaraan moet worden voldaan om haar wettelijke status te behouden.

Enkele van deze verplichtingen zijn:

 • onder andere het voeren van een correcte boekhouding,
 • het indienen van jaarrekeningen bij de Nationale Bank, het organiseren van algemene vergaderingen en het bijhouden van notulen,
 • het informeren van leden over belangrijke beslissingen,
 • wijzigingen in de statuten,
 • het naleven van alle relevante wet- en regelgeving.

Wie is eigenaar van een vzw?

In tegenstelling tot commerciële bedrijven waarvan de eigenaars aandelen bezitten, heeft een vzw geen eigenaars in traditionele zin.

In plaats daarvan wordt een vzw beheerd door haar leden en bestuurders die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het nemen van beslissingen en het sturen van de organisatie volgens haar statuten.

Hoeveel kost een vzw per jaar?

De kosten verbonden aan het runnen van een vzw kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte en complexiteit van de organisatie.

Enkele veelvoorkomende kostenposten zijn:

 • registratiekosten bij oprichting,
 • jaarlijkse bijdragen aan de Nationale Bank,
 • kosten voor boekhouding en accountancydiensten,
 • verzekeringspremies,
 • huurkosten voor kantoorruimte,
 • eventuele salarissen of vergoedingen voor personeel.

Wie controleert een vzw?

Een vzw wordt gecontroleerd door verschillende instanties om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming handelt met wet- en regelgeving.

De belangrijkste controle-instanties zijn onder andere de griffie van de rechtbank van koophandel waar de oprichtingsakte wordt ingediend, en de Nationale Bank waar jaarrekeningen moeten worden gedeponeerd.

Daarnaast kunnen ook andere controleorganen zoals belastingdiensten of inspectiediensten toezicht houden op specifieke aspecten van de activiteiten van de vzw.

Hoeveel BTW betaalt een vzw?

Een vzw kan in sommige gevallen vrijgesteld zijn van btw-plicht, afhankelijk van haar specifieke activiteiten en situatie.
Als een vzw echter commerciële activiteiten verricht waarvoor btw verschuldigd is, moet zij dit op dezelfde manier behandelen als elk ander bedrijf en btw berekenen over haar goederen of diensten.

Heeft een vzw een boekhouding?

Ja, elke vzw moet een correcte boekhouding voeren volgens wettelijke vereisten. Dit omvat onder andere het bijhouden van financiële administratie, het opstellen van jaarrekeningen en balansen, en het indienen ervan bij relevante instanties zoals de Nationale Bank.

Een goede boekhouding is essentieel om transparantie en verantwoording binnen de organisatie te waarborgen.

Wie is aansprakelijk bij een vzw?

Bij een vzw is er geen persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden of verplichtingen zoals bij sommige andere juridische entiteiten zoals bv’s of nv’s. In plaats daarvan is de rechtspersoon zelf aansprakelijk voor eventuele schulden of verplichtingen.

Dit betekent dat leden of bestuurders in principe niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor financiële verliezen of schulden van de organisatie, tenzij er sprake is van ernstig wangedrag of nalatigheid.

Heb je als vzw een btw-nummer?

Ja, als een vzw btw-plichtig is omdat zij commerciële activiteiten verricht waarvoor btw verschuldigd is, moet zij zich registreren bij het btw-register en een btw-nummer verkrijgen.

Met dit btw-nummer kan de organisatie btw berekenen over haar goederen of diensten en deze aan belastingdiensten afdragen.

Wat is een kleine vzw?

Een kleine vzw is gedefinieerd als een organisatie die aan bepaalde criteria met betrekking tot omzet, balanstotaal en gemiddeld aantal werknemers voldoet.

De exacte definitie kan variëren per land of rechtsgebied, maar over het algemeen hebben kleine vzw’s minder strenge rapportage- en boekhoudvereisten dan grotere organisaties.

Heeft een vzw een jaarrekening?

Ja, elke vzw moet jaarlijks financiële verslagen opstellen in de vorm van jaarrekeningen. Deze jaarrekeningen geven inzicht in de financiële prestaties en positie van de organisatie gedurende het afgelopen boekjaar.

De jaarrekeningen moeten worden gedeponeerd bij relevante instanties zoals de Nationale Bank.

Is een vzw btw-plichtig?

Een vzw kan btw-plichtig zijn als zij commerciële activiteiten verricht waarvoor btw verschuldigd is volgens wet- en regelgeving.
Niet alle activiteiten of diensten die door een vzw worden uitgevoerd zijn echter onderworpen aan btw-plicht.

Het is belangrijk om advies in te winnen bij belastingdiensten of deskundigen om te bepalen of jouw specifieke activiteiten onderworpen zijn aan btw-plicht.

Conclusie

Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) is een juridische entiteit die wordt gebruikt voor non-profitorganisaties met maatschappelijke, culturele, wetenschappelijke of educatieve doelen.

Het oprichten en beheren van een vzw brengt verschillende voordelen met zich mee, waaronder belastingvoordelen en geloofwaardigheid voor fondsenwerving.

Het runnen van een vzw brengt echter ook verplichtingen met zich mee, zoals boekhouding en rapportage.

Het is belangrijk om zorgvuldig na te denken voordat je besluit om een ​​vzw op te richten en indien nodig professioneel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je aan alle wettelijke vereisten kunt blijven voldoen.

Bericht delen